php环境相关下载汇总

发布时间:2020/05/06 作者:天马行空 阅读(493)

apache下载地址:
https://www.apachehaus.com/cgi-bin/download.plx

php官方扩展下载地址:
https://windows.php.net/downloads/pecl/releases/
http://pecl.php.net/package-stats.php

各个php版本下载地址:
https://windows.php.net/downloads/releases/

mysql下载地址:
https://downloads.mysql.com/archives/community/

redis服务端下载:
https://redis.io/download


memcache服务端下载:

http://memcached.org/

php7的memcache扩展:
https://github.com/nono303/PHP7-memcache-dll/tree/master/vc14/x64/ts

x86指的32位,x64指的64位,64位操作系统也可以安装32位的软件;
下载apache和php的时候,一定要注意版本的问题,x86的apache就一定要下载x86的php;x64的apache就一定要下载x64的php,不然就会出现下面的错误

httpd.exe: Syntax error on line 540 of D:/XX/Apache24/conf/httpd.conf: Cannot load D:/XX/php-5.4.45/php5apache2_4.dll into server: %1 \xb2\xbb\xca\xc7\xd3\xd0\xd0\xa7\xb5\xc4 Win32 \xd3\xa6\xd3\xc3\xb3\xcc\xd0\xf2\xa1\xa3另外在安装的过程中要注意:
php5.5使用的编译器是vc11,php5.4和php5.3的是vc9,php5.2是vc6。同时还要注意是x86版本,还是x64版本。目前只有php5.5+提供x64版本,其他都只有x86版本。

Apache/PHP的搭配有以下几种情况:
1、php5.2支持Apache2.0和Apache2.2;

2、php5.3、php5.4同时支持Apache2.2和Apache2.4;

3、php5.5+只支持Apache2.4

如果想用apache2.4运行php5.5以下的版本的话,就都要下载x86的才行


vc11运行库x86/x64版本:http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30679
vc10运行库x86版本:http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5555
vc10运行库x64版本:http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=14632
vc9运行库x86版本:http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5582
vc9运行库x64版本:http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15336


wamp环境安装教程:https://www.netljc.com/article/detail-69

lnmp环境安装教程:https://www.netljc.com/article/detail-72

关键字php